Vi lever upp till kraven

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001, en internationell standard som innebär att vi lever upp till krav på hantering av miljö och kvalitet i företaget. Det handlar till exempel om hur vi hanterar vårt avfall, vilka kemikalier vi arbetar med och dokumentation i säkerhetsdatablad men också kontinuerlig riskbedömning och säkerställande av kundtillfredsställelse. Certifieringen är ett bevis på att vi jobbar hårt med att upprätthålla god kvalitet tillsammans med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi har ett tydligt livscykelperspektiv i vår arbetsprocess där alla delar i värdekedjan aktivt bidrar till att förlänga maskinernas livslängd och på så vis utnyttja alla resurster maximalt med bibehållen kvalitet. Detta leder till en god affär för alla parter i kombination med en handling som är ekonomiskt och kvalitets- och miljömässigt försvarbar.

Miljöpolicy

Vi skall aktivt arbeta för att bidra till en hållbar utveckling för bevaring av såväl den inre som den yttre omgivningen och på så vis hjälpa till att säkra en ren och hälsosam miljö både idag och i framtiden. Vi skall anpassa verksamheten genom att:

- Följa gällande miljölagstiftning
- Utnyttja befintliga resurser på ett effektivt och sparsamt sätt
- Sortera och, i den mån det är möjligt, återanvända materialI så stor utsträckning som möjligt använda miljömärkta och återvinningsbara produkter
- Prioritera de arbetsmetoder som åsamkar minst skada på människan och miljön
- Informera vår omgivning om vårt miljöarbete
- Respektera och följa kunders miljöpolicy vid arbete på plats hos dem
- Regelbundet följa upp och uppdatera våra miljömål

Kvalitetspolicy

Genom aktivt samarbete med våra kunder och med lyhördhet för deras önskemål och behov arbetar vi för att överträffa krav och förväntningar från dem och övriga intressenter samt för ständig förbättring i hela vår verksamhet.

Vi skall:

- Leverera i rätt tid med rätt kvalitet
- Ha snabb och effektiv hantering av klagomål
- Uppträda ärligt och seriöstInneha rätt kompetens för arbetsuppgiften
- Regelbundet följa upp och uppdatera våra kvalitetsmål

Högsta kreditvärdighet

Licato har högsta kreditvärdighet, extra trygghet för såväl kund som leverantör.